اهداف انجمن

تعداد بازدید:۱۴۸۷

طی بخشنامه ای از معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی ، در حوزه ورزش و در راستای استفاده بهینه از منابع دانشگاه به ویژه منابع انسانی متخصص و همچنین ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت بیشتر خانواده بزرگ ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی ، انجمن های ورزشی واحد تهران غرب در رشته های مختلف و در سال 1394تشکیل گردید . مطابق با اساسنامه انجمن ورزشی دانشگاه ، برای هر رشته ورزشی فعال در واحد ، انجمن ورزشی برادران و خواهران به طور مستقل می باشد و هر یک از انجمن های ورزشی از دو عضو ، رئیس و دبیر که توسط رئیس تربیت بدنی واحد ازبین دانشجویان واجد شرایط و صدور حکم از ریاست واحد تشکیل می شوند.

اهداف:

- استفاده ازتخصص وتجربه کارشناسان وصاحب نظران ورزشی جهت توسعه وتعمیم ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی

- فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان،کارکنان واعضای هیات علمی در فعالیت های ورزشی

- ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه وگسترش رشته های ورزشی

-ارتقاء سطح کیفی ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی

- شناسایی وهدایت استعدادهای ورزشی ومعرفی به تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه

-توسعه ورزش همگانی وغنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، کارکنان واعضای هیات علمی

- توسعه ورزش قهرمانی جهت دستیابی به افتخارات ملی وبین المللی

- ایجاد شرایط لازم جهت برگزاری رقابت های سالم ومنصفانه ورزشی در بین دانشجویان، کارکنان واعضای هیات علمی