معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۱۵۶۵

نام و نام خانوادگی : گیتی متین                                                 

  سمت : رئیس اداره امور ورزش

   شماره تماس:75-88385770

داخلی:203                                                                                                                               

نام نام خانوادگی : محمد سنائی

سمت : کارشناس تربیت بدنی 

شماره تماس : 75-8838570

داخلی:414

 

نام و نام خانوادگی: فخرالدین اعظمی 

سمت: کارشناس تربیت بدنی                          شماره تماس: 75-88385770

داخلی: 414