برگزاری نمایشگاه ورزشهای همگانی ومسابقات تیر اندازی با کمان در مراسم جشن فارغ التحصیلی

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۷