معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی : گیتی متین                                                   

  سمت : رئیس اداره امور ورزش

      شماره تماس:22605799                                                                                                                                

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شمس

سمت :مشاور گروه تربیت بدنی و فوق برنامه تربیت بدنی

شماره تماس : 22605799

 

 

 

-


نام نام خانوادگی : محمد سنائی

سمت : کارشناس تربیت بدنی 

شماره تماس : 22605799